Acceso directo al contenido

DNA

DNA is the life code; it is responsible for the resemblance between parents and children, and for having a common template for individuals from the same species. It contains all the genetic information, the building receipt for every living organism, from the most simple to the most complex one. .

DNA to kod życia, który odpowiada za podobieństwo pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz wspólne cechy u przedstawicieli tego samego gatunku. W obrębie DNA zawarte są wszystkie informacje genetyczne i plany budowy organizmu każdego z nas, od prostej bakterii do najbardziej złożonych organizmów żywych.

DNA (Deoxyribonucleic acid) - DNA (kwas deoksyrybonukleinowy)

DNA is a molecule that encodes the genetic instructions used in the development and functioning of all known living organisms and many viruses.

Most of our DNA is in the nucleus of cells. Every cell in our body stores a copy of this information. Each DNA molecule consists of two strands of nucleotides which cross each other in a double helix.  That is the typical image that comes to our mind when talking about DNA.

Nucleotides are actually smaller molecules, and there are four types: Adenine (A), Thymine (T), Cytosine (C) and Guanine (G). The four combine to form the genetic code.

When cells are divided they organize the genetic information in structures called chromosomes.  Genomic DNA is tightly and orderly packed in structures called genes.  The new copy should be identical, but sometimes it is not. Typically some mistakes may occur in the process, known as mutations. We all have some mutations in our genes and this is mostly what makes us different. Mutations sometimes provide an advantage over other individuals and contribute to the evolution of the species, despite sometimes they can cause disease or other negative consequences. However, mutations in most cases are not negative.

Human cells contain two sets of chromosomes, one inherited system of the mother and the other one from the father. The mother's egg cell contains half of the 46 (23) and the father's sperm carries half (23) of 46 chromosomes. Together, the baby has all 46 chromosomes. A gene is a unit of heredity and is a region of DNA that influences a particular characteristic in an organism; determine the development of a living being, the presence or absence of a physical feature, or a disease predisposition, if this latter one has a genetic origin.

Genetics (the study of genes and heritage) and genomics (study of genes, their interactions and the influence of the environment) are important to our body because the genome is the same in all cells in our body.

 

The cells from our skin, brain and heart are different, but it is the genome the one who explains this distinction.  Each gene contains information for the production of a single protein which performs a specialized function in the cell. About 20,000 genes in the cell guide the growth, development and health of animals and humans. The genome, a set of genes of a human being, IS UNIQUE, except for identical twins.

DNA to cząsteczka kodująca instrukcje genetyczne., które odpowiadają za rozwój i funkcjonowanie wszystkich znanych organizmów żywych i wielu wirusów Większość DNA znajduje się w jądrze komórkowym. Każda komórka naszego ciała przechowuje kopię tej informacji. Każda cząsteczka DNA zawiera dwie nici nukleotydów, które krzyżują się, tworząc podwójną helisę. Jest to typowy obraz, który przychodzi nam do głowy, kiedy mówimy o DNA. Nukleotydy to jeszcze mniejsze cząsteczki; istnieją ich cztery rodzaje: adenina (A), tymina (T), cytozyna (C) i guanina (G). Cząsteczki te tworzą nasz kod genetyczny. Podczas podziału komórkowego informacje genetyczne są organizowane w formie struktur, nazywanych chromosomami. Genomowe DNA jest ciasno upakowane w określonym porządku w strukturach nazywanych genami. Nowe kopie powinny być identyczne, lecz nie zawsze tak się dzieje. Niekiedy, w procesie podziału komórkowego dochodzi do błędów, które są nazywane mutacjami genetycznymi. Wszyscy posiadamy pewne mutacje genetyczne, ale to właśnie ten czynnik sprawia, że różnimy się od siebie. Mutacje niekiedy zapewniają nam przewagę nad innymi osobnikami i przyczyniają się do rozwoju gatunku, ale mogą również powodować choroby i inne negatywne skutki. Jednakże w większości przypadków mutacje nie są szkodliwe. Komórki ludzkiego ciała zawierają dwa zestawy chromosomów, jeden odziedziczony po matce, a drugi po ojcu. Komórka jajowa matki zawiera połowę z 46 chromosomów, a sperma ojca przenosi drugą połowę z 46 chromosomów. W sumie, dziecko posiada 46 chromosomów. Gen to jednostka dziedziczności oraz region w obrębie DNA, który oddziałuje na pewne cechy organizmu. Określa rozwój, obecność lub brak pewnych cech fizycznych oraz predyspozycje do zachorowania na niektóre choroby pochodzenia genetycznego. Genetyka (nauka zajmująca się badaniem genów i dziedziczenia) i genomika (dziedzina zajmująca się badaniem wzajemnego oddziaływania genów oraz wpływu środowiska) są bardzo ważne dla naszego zdrowia, ponieważ garnitur genetyczny (genom) jest taki sam we wszystkich komórkach naszego ciała. Komórki naszej skóry, mózgu oraz serca są różne i to poprzez badanie genomu możemy zrozumieć te różnice. Każdy gen zawiera informacje, konieczne do produkcji pojedynczego białka, które będzie pełnić w komórce wyspecjalizowaną funkcję. Około 20.000 genów w jednej komórce kieruje wzrostem, rozwojem i zdrowiem zwierząt oraz ludzi. Genom to zestaw UNIKATOWYCH genów. Jedynym wyjątkiem są identyczne bliźnięta (jednojajowe).